S#Parba NameDate (BS)
1Basathiharan1862 BS
2Kot Parba1903 Asoj 02
3Bhandarkhal Parba1903 Kartik 12
4Alau Parba1904 Sharwan 13
5Year 34 Parba1934 BS
6Year 38 Parba1938 BS
7Year 42 Parba1942 BS
8Makai Parba1977 BS
9Library Parba1987 BS
10Parchanda Gorkha Parba1988 BS
11Praja Parishad1993 BS
12Nagarik Adhikar Samiti1994 BS